Публичный договор оферта - Dental Masters


Публічний договір оферти

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://dental-masters.org/uk/publychnyj-dohovor-oferta/ і може бути надісланий на електронну пошту Замовника (далі Договір) на таких умовах:

1. Визначення термінів

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень і дорівнює укладенню двостороннього письмового Договору.
1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним Договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Ісаков Владислав Юрійович і особи (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги (пункт 1.3.1.), передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг.

1.3.1. ФОП Ісаков Владислав Юрійович (ІПН 2810200354)

1.4. Послуги – це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до Програм Виконавця шляхом участі в Конгресі. Їх перелік, умови придбання та інші умови розміщені на сайті www.dental-masters.org.
1.5. Конгрес – це навчання в формі виступів, лекцій, аудіо та відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником від Виконавця на виконання умов цього Договору.

1.6. Програма – це різновид вартості участі в Конгресі в залежності від терміну оплати та пакету послуг, що надаються Виконавцем. Умови та доступ до Програми надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

1.7. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов’язаних між собою і структурованих в межах адреси www.dental-masters.org, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.

2. Основні положення

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг в формі договору приєднання.

2.2. Цей Договір є публічним договором (далі – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору, є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з таких дій:

2.5.1. Заповнення Замовником реєстраційної форми на участь в Конгресі;

2.5.2. Оплати Замовником послуги в повному обсязі;

2.5.3. Проставляння відповідної відмітки «ознайомився (-лась) з умовами даного договору і приймаю її умови».

2.6. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми і вказується на Сайті Виконавця або вказується в рахунку на оплату, який надсилається Замовнику після заповнення реєстраційної форми на участь в Конгресі.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

3.3. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право сплачувати за Послугу частинами.

3.5. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, який надсилається Замовнику після заповнення реєстраційної форми на участь в Конгресі.

3.7. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8. У разі оплати Послуги частинами і невнесення кожної із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні доступу до відповідної Програмі без повернення сплачених коштів.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті реєстраційну форму на участь в Конгресі.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг (обраної Програми) на електронну пошту або іншим способом.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів.

4.4. У разі виникнення проблем при заповненні реєстраційної форми на участь в Конгресі , Замовник повинен звернутись в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: office@yamamoto.com.ua.

4.5. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність інформації, персональних даних при заповненні реєстраційної форми на участь в Конгресі.

4.6. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.7. Розклад проведення Конгресу може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, з способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype і т.п.

4.8. Під час участі в Конгресі забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в Конгресі без повернення отриманої оплати, в разі порушення їм вищевказаних правил.

4.9. Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.10. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в Конгресі, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв’язку.

5.3. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює ці правовідносини.

Замовник зобов’язується:

5.4. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і в терміни, передбачені цим Договором.

5.5. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення реєстраційної форми на участь в Конгресі. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

5.6. Підтримувати в справному технічному стані обладнання і канали зв’язку, що забезпечують доступ до Сайту.

5.7. Самостійно і своєчасно ознайомлюватись з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред’являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

5.8. Виконувати рекомендації, вимоги і т.п. Виконавця, викладені у відповідній Програмі.

5.9. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв’язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв’язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

5.10. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи Конгресу, отримані в рамках цього Договору.

5.11. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або перекладу іншими мовами.

5.12. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказу або поширення будь-яким способом отриманих від Виконавця знань.

5.13. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

5.14. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.15. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації , поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормами міжнародного права в залежності від території надання послуг.

5.16. Передавати та/або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

6.3. Самостійно визначати / змінювати дати проведення Конгресу.

6.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

6.5. Під час проведення Конгресу здійснювати його фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням та/або голосом Замовника.

6.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.

6.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

6.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати отримані відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отримані Послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.9. Відмовитись від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів в таких випадках:

6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

6.9.2. Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 3.4 Договору.

6.9.3. Порушення Замовником п.п. 5.10-5.16 Договору.

6.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника.

6.11. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язується:

6.12. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

6.13. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника при виконанні умов цього Договору.

6.14. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

6.15. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype і т.п.

7. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

7.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг.

7.2. Виконавець, гарантуючи якість наданих Послуг, не надає гарантій щодо безперебійності, безпеки, безпомилковості і точної відповідності Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг і отриманих ним результатів.

7.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у визначеному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

7.4. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні реєстраційної форми на участь в Конгресі, введенні будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

7.5. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б ділової репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов’язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання Послуги і в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

7.6. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

7.7. У разі порушення Замовником п.п. 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти, сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором у разі:

8.2.1. Надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, в тому числі, але невиключно, контактної інформації (e-mail, Skype), а також ненадання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше;

8.2.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, незалежних від Виконавця, зокрема, при відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв’язку, провайдерів, впливу комп’ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм, в зв’язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб’єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при заповненні реєстраційної форми на участь в Конгресі на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.7. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.8. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника і Виконавця.

8.9. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, які настали після набуття чинності Договором і знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв’язку, а також рішення державних органів і т.д., але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреною торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник в результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

9.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше шести місяців, то кожна із Сторін буде мати право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в такому випадку жодна із Сторін не матиме право на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомі Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов’язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв’язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором, є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов’язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

10.6. Приймаючи умови Договору , Замовник дає Виконавцеві право використовувати фотографії, надані Замовником Виконавцю, в рекламі Конгресу в будь-яких соціальних мережах, в т.ч., але не обмежуючись facebook, telegram, youtube та ін. Замовник також дає згоду, що він буде отримувати від Виконавця на контактну електронну пошту розсилку (рекламні, інформаційні та ін. листи), підготовлену Виконавцем.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Конгрес в формі лекцій, виступів; аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроків, записів онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічних творів, зображень , статей і будь-яких інших матеріалів , отриманих Замовником при виконанні умов цього Договору (далі – Матеріали) є об’єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику, належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору, та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає нечинним з будь-яких причин, цей факт не впливає на чинність інших положень Договору в цілому.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору застосовується право України.

12.7. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей Договір в формі письмового двостороннього документа.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Ісаков В.Ю.

ІПН 2810200354

Україна, 03037, м . Київ,

вул. Братів Зерових, 19/45

UA173007110000026007052651171

в АТ КБ “Приватбанк”, МФО 300711 ЗКПО 14360570

Ukrainian